Lịch là một ấn phẩm đặc biệt của nhóm Viet Toon vì chỉ phát hành có giới hạn